Jesteś w hippokids.pl -> O nas - Prywatność

Polityka prywatności

Warunki ogólne

  • Firma Gekko Consulting z siedzibą pod adresem Małe Radowiska 36, 87-200 Wąbrzeźno, zwana jest dalej internetowym Klubem Zakupowym Hippokids (KZH). KZH gwarantuje, że dane osobowe zapisane do baz danych poprzez strony internetowe www.hippokids.pl oraz sklep.hippokids.pl, zwane dalej razem, stronami internetowymi KZH, nigdy nie zostaną nadużyte przez KZH i wykorzystane w sposób niewłaściwy.

  • Dane osobowe oraz dane kontaktowe użytkownika stron internetowych KZH - klienta ("użytkownika") nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim, jeśli nie będzie to wymagane przez prawo, chyba, że użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie (jak opisano w dalszej części).

  • KZH nie wysyła spamu, ani nie wysyła użytkownikom nie zamawianych przez nich wiadomości e-mail, poza ważnymi wiadomościami e-mail dotyczącymi transakcji oraz informacjami, na które użytkownik wyraził swoją zgodę.

  • Zarejestrowani użytkownicy mogą w łatwy i szybki sposób zdecydować o nie otrzymywaniu wiadomości e-mail od KZH poprzez wysłanie takiej informacji na następujący adres e-mail: bok@hippokids.pl .

Polityka prywatności

KZH szanuje prywatność wszystkich użytkowników. Wszelka aktywność KZH w Internecie jest zgodna z wymogami właściwej legislacji europejskiej oraz odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych ("Polityka prywatności") regulują ujawnianie informacji pozyskanych przez KZH dotyczących użytkowników (zgodnie z wyżej wymienioną definicją) odwiedzających jego strony internetowe. KZH przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych, wraz z późniejszymi zmianami ("Ustawa o ochronie danych osobowych"). Dane są pozyskiwane w imieniu KZH, który zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest "kontrolerem danych".

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Wszyscy użytkownicy mogą odwiedzać strony internetowe KZH bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych klubowi KZH (dane osobowe oznaczają wszelkie informacje powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, która może zostać rozpoznana, w sposób pośredni lub bezpośredni, w szczególności poprzez odwołanie do mającego ogólne zastosowanie identyfikatora, bądź jednej lub więcej specyficznych cech lub czynników określających jego/jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturalną lub społeczną). Niemniej jednak, czasami, nie podanie minimalnej ilości niezbędnych danych wymaganych w odpowiednich rubrykach do wprowadzania danych i innych częściach odpowiedniej strony internetowej może spowodować, że KZH nie będzie w stanie przedstawić użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług, w tym obsługi posprzedażowej. Jeśli użytkownik dokona zakupów przez jedną ze stron internetowych KZH lub dokona zakupu przez telefon, wchodzi w związek umowny z KZH. W momencie wykonywania transakcji użytkownik zostaje poproszony o ujawnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy. Aby odpowiedzieć na zapytania klienta, a także dla celów związanych z określonym zamówieniem lub innych celów przedstawionych poniżej, KZH może zbierać następujące dane dotyczące użytkowników: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, e-mail, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, wiek, inne dane metryczne (jak na przykład rozmiary użytkownika). KZH również zapisuje informacje związane z zakupami dokonanymi przez użytkowników. Poprzez dobrowolne podawanie danych lub restrowanie się na stronach internetowych KZH, lub zamawianie produktów od klubu KZH, użytkownik zgadza się (wyraża zgodę) na przetwarzanie jego/jej danych osobowych przez KZH w ramach systemu informacyjnego KZH, zarówno manualne i automatyczne, w zakresie i w związku z niżej wymienionymi celami, zgodnie z Sekcją 7 Ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na powyższe, ma prawo do nie korzystania ze stron internetowych KZH i nie przekazywania swoich danych osobowych KZH.

KZH ma prawo do przetwarzania ujawnionych danych przez okres niezbędny do wykonania odpowiedniego celu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązkowej archiwizacji zgodnie z obowiązującymi prawami, bez uszczerbku dla zobowiązań KZH wynikających ze specjalnych regulacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez KZH jest dobrowolne i użytkownik ma prawo wycofać taką zgodę poprzez przesłanie KZH pisemnej informacji o wycofaniu się lub przesłaniu wiadomości e-mail na adres bok@hippokids.pl . Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych są ogólnie przedstawione w Sekcji 20 Ustawy o ochronie danych osobowych i obejmują między innymi prawo aktualizacji danych lub skasowania danych z systemu informacyjnego KZH, prawo zapisu danych osobowych przetwarzanych przez KZH, a w przypadku podejrzenia przetwarzania danych osobowych w sposób nieautoryzowany także prawa do złożenia wniosku do Organu ds. Ochrony Danych Osobowych w Polsce

Inne metody pozyskiwania danych osobowych

Poza zbieraniem danych przez strony internetowe KZH, użytkownik może być poproszony o podanie danych osobowych w pisemnej korespondencji z KZH, podczas rozmowy telefonicznej z KZH, podczas składania zamówienia, rejestracji zakupionego produktu dla celów usług po sprzedaży, rejestracji w celu udziału w ankiecie internetowej bądź partycypacji w jakichkolwiek ofertach biznesowych, w chatach internetowych, itp. W takim przypadku, użytkownik może zostać osobno poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie ujawnionych danych osobowych przez KZH, jeśli taka zgoda jest wymagana przez prawo.

Cel przetwarzania danych

KZH przetwarza dane personalne w związku z poniższym celem: Świadczenie usług KZH w ramach działania internetowego klubu zakupowego KZH, jak również innych stron internetowych KZH obejmuje :

(i) wykonanie niezbędnych czynności związanych z transakcjami sprzedaży i zakupu lub realizację jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy KZH i użytkownikiem, w tym weryfikację płatności i wysyłkę zamówienia klienta,

(ii) zapewnienie klientowi odpowiednich usług, w tym usług związanych z działalnością KZH, takich jak usługi gwarancyjne i posprzedażowe, prośba o opinie klientów na temat produktów i usług KZH, umożliwienie klientowi korzystania ze specjalnych ofert lub promocji, przeprowadzanie ankiet dotyczących produktów, ułatwianie i przetwarzanie wyszukiwań klienta i zapytań o informacje dotyczące KZH i produktów oraz usług tej firmy, przedstawianie klientowi informacji na temat najnowszych produktów i usług KZH, ulepszanie produktów i usług KZH dla klienta oraz przeprowadzanie losowań nagród, konkursów i innych działań promocyjnych.

Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

KZH wykorzystuje ujawnione dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z jej wyżej określoną działalnością gospodarczą. Pracownicy KZH są zobligowani do przestrzegania poufności informacji przekazanych przez użytkowników zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Użytkownik wyraża zgodę, aby KZH zapewniło, udostępniło lub przekazało jego dane osobowe użytkownika spółkom powiązanym z KZH w Unii Europejskiej dla spełnienia celów określonych w części poświęconej "Celowi przetwarzania danych" (w tym świadczenia i marketingu usług świadczonych przez te spółki). "Spółki powiązane z KZH" to firmy tworzące Hippoland S.A. KZH oraz "spółki powiązane z KZH" mogą również dokonywać analizy danych dotyczących zakupu, aby dowiedzieć się więcej o ogólnych preferencjach zakupowych użytkowników. Dane osobowe mogą być również ujawniane osobom trzecim w przypadku, gdy KZH lub spółki powiązane z KZH w rozsądny sposób uznają to za niezbędne, aby zapobiec oszustwu, spełnić obowiązujące wymagania, wprowadzić w życie lub bronić praw KZH lub spółek powiązanych z KZH.

Ujawnianie danych osobowych administratorom

Dane osobowe mogą być ujawnione innym osobom (stronom), aby umożliwić realizację kontraktów, których użytkownik jest stroną, bądź dla celów wymienionych w niniejszym dokumencie, lub, aby zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z ofert specjalnych i promocji,KZH wykorzystuje usługi innych osób, aby wykonywały działania w jej imieniu (administratorzy danych), jak np. realizacja zamówień, dostarczanie paczek, wysyłanie korespondencji oraz e-maili, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS), zapewnianie pomocy w zakresie marketingu, przetwarzanie płatności kartą kredytową, zapewnianie usług zapobiegających oszustwu oraz świadczenie usług klientom. Takie osoby będą miały dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonania tych czynności, jednak nie mogą wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów i wymaga się od nich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Rejestrując się dobrowolnie na stronach internetowych KZH lub przekazując informacje dotyczące danycjh osobowych, lub zamawiając produkty z KZH, wyrażają Państwo zgodę na spełnienie obowiązku informowania przez KZH zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, poprzez publikację odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej.

Informacje zapisywane automatycznie (Dane nieosobowe)

Wchodząc na strony internetowe KZH (jako niezarejestrowany regularny użytkownik), niektóre informacje nieosobowe (rodzaj używanej wyszukiwarki, ilość wizyt, średni czas spędzony na stronie internetowej, oglądane strony internetowe) są zapisywane automatycznie. Powyższe informacje są wykorzystywane jako pomoc w ulepszeniu atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności strony internetowej KZH. Powyższe dane użytkowników mogą być dalej przetwarzane przez KZH lub przekazywane osobom trzecim, chyba, że użytkownik zwróci się z prośbą o zaprzestanie takiego przetwarzania (wysłaną na adres: bok@hippokide.pl .

Ciasteczka/pliki cookies/ i znaki nawigacyjne /Cookiess i Web Beacons/

Ciasteczka /pliki cookies/ to małe pliki, które są czasowo przechowywane na twardym dysku użytkownika, umożliwiające stronie internetowej rozpoznać komputer użytkownika podczas następnych wizyt. KZH wykorzystuje ciasteczka wyłącznie do zbierania informacji dotyczących wykorzystania strony internetowej. Dane przedstawione przez pliki cookies są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi, ani nie stanowią żadnych danych osobowych. Znaki nawigacyjne, znane również jako technologia jednego piksela lub tzw. czystych gifów, lub znaki działań, mogą być wykorzystywane na stronach internetowych KZH. Technologia znaków nawigacyjnych pozwala KZH rozpoznać, którzy odwiedzający/użytkownicy klikają na kluczowe elementy (jak linki lub grafika) na stronach internetowych KZH lub na e-maile KZH. Dane przedstawione przez znaki nawigacyjne są anonimowe nie są powiązane z danymi osobowymi i nie stanowią danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z plików cookies/znaków nawigacyjnych poprzez wyłączenie plików cookies i znaków nawigacyjnych w ustawieniach wyszukiwarki internetowej.

Bezpieczeństwo

KZH zamierza chronić i zarządzać danymi osobowymi wszystkich użytkowników swoich stron internetowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami UE oraz polską Ustawą o ochronie danych osobowych. Firma KZH powzięła wszelkie możliwe środki techniczne, organizacyjne i osobiste zgodnie z dyrektywami UE i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą o ochronie danych osobowych, związanymi z przetwarzaniem danych mającym na celu bezpieczne zachowanie zapisanych danych osobowych swoich użytkowników oraz ich ochronę przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz przypadkową utratą, bezprawnej obsługi, nieautoryzowanego ujawnienia lub dostępu, bądź też przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

Nieletni

KZH stanowczo zaleca wszystkim rodzicom i opiekunom, aby nauczyli swoje dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie powinny przekazywać swoich danych osobowych KZH za pośrednictwem jej stron internetowych bez zgody rodziców lub opiekunów. KZH nigdy celowo nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych od nikogo, kto nie ukończył 18 roku życia, ani nie wykorzystuje ich w żaden sposób, ani nie przekazuje osobom trzecim bez zgody. W związku z powyższym, KZH zakłada, że użytkownicy stron internetowych KZH mają ukończone 18 lat lub więcej.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do głównej strony www.hippokids.pl, jak również do strony www.ehippo.pl i innych miejscowych stron internetowych zarządzanych przez firmę KZH oraz/lub jej spółki powiązane w centralnej i wschodniej Europie, robiących to dla oraz na rzecz KZH. Niektóre odnośniki stron na powyższych stronach internetowych mogą zawierać odsyłacze do innych usługodawców/ innych jednostek spoza KZH. Radzi się, aby użytkownicy opuszczając strony internetowe KZH ściśle przestrzegali i dokładnie zapoznali się z zasadami ochrony danych osobowych dla każdej poszczególnej strony internetowej zbierającej dane osobowe. KZH nie kontroluje wszystkich informacji zawartych w tych odsyłaczach, ani zasad ochrony danych osobowych mających zastosowanie w stosunku do innych stron, oraz nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, dobra lub usługi przez nie oferowane. Skorzystanie ze stron, do których podane są odsyłacze podlega warunkom i ustaleniom mającym zastosowanie w stosunku do takich stron internetowych.

Rezygnacja z prawa do informacji i biuletynów (Informacje o promocjach)

Użytkownicy mogą poprosić o wszelkie informacje dotyczące polityki prywatności KZH, a także zasad i warunków, wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: bok@hippokid.pl . Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać powiadomień o promocjach (biuletynów-newsletterów) od KZH mogą zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie prośby o rezygnację na adres e-mail: bok@hippokid.pl .

Powiadomienia o zmianach

Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności na stronach KZH. Korzystając ze stron internetowych KZH lub zamawiając produkty z KZH, zgodnie z zawiadomieniem o zmianach Polityki prywatności, użytkownik wyraża całkowitą zgodę na zmiany zawarte w obowiązującej wersji Polityki prywatności.